Aktiviteter og projekter

Undersøgelse af indkøbs- og måltidspraksis

CKA har med udgangspunkt i brugerdreven innovation udført en kvalitativ undersøgelse af, hvordan indkøbs- og måltidspraksis udfolder sig for børnefamilier og pensionister. Undersøgelsen er led i projektet Fremtidens interaktive dagligvarehandel finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Projektet er et samarbejde mellem Instituttet for Fremtidsforskning, Art of Crime, Coop Danmark og CKA. Faglig ansvarlig: Astrid Pernille Jespersen og Tine Damsholt.

CKA fremanalyserer en række rationaler, og fire analytiske temaer, der fremstår som væsentlige aspekter omkring fremtidens interaktive dagligvarehandel. Undersøgelsen udgør både en konkret analyse og en metodisk-teoretisk tilgang, hvor et dynamisk forhold mellem teori, empiri og metode er et centralt element i det videre arbejde i projektet Fremtidens interaktive dagligvarehandel. Download rapporten her

Mangfoldighed i brugerinddragelsen

I samarbejde med Textilforum, Herning udvikles modeller til inddragelse af brugere i museets udstillingsvirksomhed. Projektet er finansieret af Kulturarvsstyrelsen.

Afsluttede projekter

Undersøgelse af studiemiljø

CKA har udarbejdet en kvalitativ undersøgelse af studiemiljøet på Humaniora, Københavns Universitet. Det overordnede formål med undervisningsmiljøvurderingen er at undersøge, hvor der kan sættes ind i forhold til at forbedre kvalitetsoplevelsen og trivslen for de studerende og dermed gerne gennemførelsen. Afrapporteringen foreligger i to formater: En fuld rapport og en kort udgave, som særligt sætter fokus på, hvordan de fysiske rammer kan være med til at sikre et godt studiemiljø. Begge rapporter kan findes her.

Hvordan analyserer man studiemønstre?

 CKA har deltaget i en tværfaglig og tværinstitutionel projektgrupper, der har udviklet et værktøj, der kan producere kvantitativ viden om studerende og deres studieliv. I udviklingen har projektgruppen taget afsæt i de studiemønstre, der tidligere er udarbejdet ved CKA. Værktøjet skal hjælpe videregående uddannelser med at udvikle deres uddannelsestilbud, så flere studerende kan udfolde det for dem gode studieliv der. Download rapporten her

Towards new meeting and conferece concepts

CKA har for Visit Denmark udpeget retningslinier for fremtidens møde- og konferencekoncepter. Konklusionerne er funderet på et etno-raid gennemført ved Meeting Professionals Internationals (MPI) årlige, europæiske uddannelseskonference, som blev afholdt i marts 2007 i Bella Centeret. Læse mere om fremtidens møde- og konferencekoncepter i rapporten, som er illustreret af designbureauet Femmes Regionales. Find rapporten her.

Arbejdspraksisser på det ny Campus Universitet

CKA har udarbejdet et oplæg til diskussion om fremtidige arbejdspraksisser på Københavns Universitet. Diskussionsmaterialet ”CAMPUS 2016 – Arbejdspraksisser på fremtidens KU” er udarbejdet for Københavns Universitet CAMPUS, programgruppen. Find rapporten her.
Hjemløshed blandt grønlændere: CKA har undersøgt mulighederne for at forbedre boligsituationen for socialt marginaliserede grønlændere i landets større byer. Dette har resulteret i rapporten Små skridt - store forandringer. En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København. Projektet er udarbejdet for Styrelsen for Social Service og Københavns Kommune. Find rapporten her

Læsø som nationalpark?

Hvad er grundlaget for at gøre Læsø til nationalpark? Læsø Kommune bad Center for Kulturanalyse om at kortlægge øens kulturhistoriske ressourcer med henblik på etablering af en marin Nationalpark. Rapport: Kulturhistoriske værdier på Læsø. Pilotprojekt Marin Nationalpark

Tidligere projekter

Projekterne er for de flestes vedkommende afsluttet inden den formelle etablering af Center for Kulturanalyse, men er alle udført af forskere og konsulenter med tilknytning til centeret. Nedenstående liste kan derfor give en fornemmelse af centerets virkefelt.

Kompetence og læring. De gode studieliv. En kvalitativ undersøgelse af studiemønstre, studieskift og frafald ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, for Humanistisk Fakultet 2003

Humanister i praksis. En undersøgelse af humanisters kompetencer, muligheder og vilkår i erhvervslivet for Humanistisk Fakultet 2004

Integration. Barrierer for unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet, for integrationsministeriet 2004/05.

Byudvikling. Selvorganiseret idræt og byplanlægning, for Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med SLA Landskabsarkitekter 2004

Netværksboligen. Udvikling af nyt boligkoncept, for Arkitektgruppen Force4 2004/05

Stat- og Livsformer. Faglig rådgivning i forbindelse med Københavns Kommunes undersøgelse og beskrivelse af ”Københavnerlivsformer”, for Københavns Kommune 2003.

Kulturarv, kulturlandskab og kulturmiljø. Kulturhistoriske Værdier i Københavns Havn. Et metodeudviklingsprojekt udarbejdet for Arealudviklingsrådet for Københavns Havn A/S.